Regulamin Programu Afiliacyjnego Landingi.com

Art. 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia programu afiliacyjnego przez Usługodawcę. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.

2. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2017 r.

4. Użyte pojęcia w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

a) Partner - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), bądź osoba fizyczna nie prowadząca działaności gospodarczej, która zarejestrowała się w Programie (konsument),

b) Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy, dostępny po zalogowaniu do Aplikacji,

c) Aplikacja – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem new.landingi.com,

d) Klient - użytkownik internetu, który na skutek działań Partnera założył Konto oraz nie posiadał Konta przed podjęciem działań przez Partnera,

e) Landingi/Usługodawca - Landingi Sp. z o.o., siedzibą ul. Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000449404, z kapitałem zakładowym 10 950 zł, wpłaconym w całości,

f) Program - program organizowany przez Landingi, przeznaczony dla Partnerów, na zasadach opisanych w Regulaminie, polegający na powiększeniu bazy klientów Landingi,

g) Plan prowizyjny - dokonany przez Partnera w momencie rejestracji wybór prowizji oraz rabatu dla Klienta,

h) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,

i) Prowizja - kwota naliczana Partnerowi w przypadku rejestracji Konta i jego opłacenia przez Klienta,.

j) PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) – niezależny od Usługodawcy zewnętrzny kanał płatności, za pośrednictwem którego może być dokonywana jest wypłata prowizji na rzecz Partnera, na zasadach określonych w Regulaminie i zasadach określonych na stronie internetowej: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=pl_PL

k) Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Partnera lub Klienta,

l) Umowa – stosunek prawny jaki powstaje między Landingi a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.

ł) Google Ads - system reklamowy Google, pozwalający na wyświetlanie reklam tekstowych oraz graficznych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense. Zasady działania Google Ads znajdują się pod adresem URL: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl ,

m) Microsoft Advertising - system reklamowy Microsoft, pozwalający wyświetlanie reklam tekstowych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Bing oraz Yahoo!. Zasady działania Google Ads znajdują się pod adresem URL (tekst w języku angielskim): https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement#

 

Art. 2. Przystąpienia do Programu

1. W celu zawarcia Umowy każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie powinien zalogować się na swoje Konto w Aplikacji, wypełnić formularz, wybrać Plan Prowizyjny oraz zaakceptować Regulamin znajdujący się pod adresem https://landingi.com/pl/program-afiliacyjny/regulamin/

2. Przyjmuje się, że:

a) Umowa zostaje zawarta w dniu, w którym osoba przystępująca do Programu zaakceptowała Regulamin,

b) Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie,

c) Dane Partnera zapisane są na Koncie, a w przypadku ich zmiany Partner niezwłocznie je zmienia. Dane te są obowiązujące dla Usługodawcy,

d) Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Aplikacji przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez Landingi materiałów reklamowych oraz linku polecającego,

e) Na czas trwania Umowy udostępniane jest Partnerowi po zalogowaniu się do Konta miejsce w panelu, w którym Partner może przeglądać statystyki poleconych Kont i zarządzać płatnościami Programu. Dostęp do panelu zarządzającego Programem może zostać wyłączony po wygaśnięciu Umowy (niezależnie od przyczyn wygaśnięcia).

3. Landingi zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyny.

 

  Art. 3. Zasada działania Programu

  1. W przypadku gdy użytkownik internetu przejdzie na stronę https://new.landingi.com poprzez link wygenerowany przez Partnera (link afiliacyjny), nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym, użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera:

  a) do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie, czas ważności wynosi 365 dni, lub

  b) do momentu, gdy użytkownik internetu przejdzie na stronę https://new.landingi.com poprzez link wygenerowany przez innego Partnera (wtedy użytkownik internetu zostanie przypisany do nowego Partnera)

  2. W momencie gdy użytkownik internetu, oznaczony identyfikatorem Partnera założy Konto w Landingi i dokona płatności na rzecz Landingi, staje się Klientem od którego wpłat przysługują Partnerowi prowizje.

  3. Partner zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz powstrzymania się od:

  a) rozsyłania masowej informacji o Aplikacji do użytkowników Internetu (tzw. Spam), przy pomocy dowolnego środka (e-mail, grupy dyskusyjne, komunikatory),

  b) umieszczenia informacji o Aplikacji na stronach o charakterze “łańcuszka internetowego”,

  c) umieszczenia niezamówionych informacji handlowych z powołaniem się na Aplikację.

  d) używania domeny landingi.com oraz wszystkich subdomen tej domeny w działaniach reklamowych przy użyciu systemów reklamowych
  Google Ads oraz Microsoft Advertising,

  e) używania nazwy „landingi” w słowach kluczowych używanych w kampaniach prowadzonych przy użyciu systemów reklamowych Google Ads oraz Microsoft Advertising.

  f) udzielania rabatu na subskrypcję konta w Landingi na użytek własny dla konta założonego pod innym adresem email niż użyty przy rejestracji w programie afiliacyjnym.

  g) błędnego używania nazwy „landingi” w linku afiliacyjnym (błąd w pisowni).

   

  Art. 4. Prowizja

  1. Partner musi dokonać wyboru czy Prowizja ma być wypłacana mu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (firma) czy jako osobie fizycznej.

  2. W zależności od wyboru inaczej kształtuje się wypłata Prowizji.

  3. Partner otrzymuje prowizję zgodnie z wybranym Planem prowizyjnym, od przychodu netto, wygenerowanego przez Klienta na podstawie cennika dostępnego na stronie http://landingi.pl/cennik. Usługi nie objęte tym cennikiem nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń afiliacyjnych chyba, że strony postanowią inaczej w drodze odrębnej umowy.

  4. W przypadku wpłaty przez Klienta za korzystanie Aplikacji na okres dłuższy niż miesiąc, prowizja będzie naliczana proporcjonalnie do liczby miesięcy za które została opłacona, w comiesięcznych odstępach.

  5. Partner może wybrać pomiędzy jednym z 3 planów prowizyjnych:

  a) 0% prowizji dla Partnera i 30% rabatu dla Klienta

  b) 15% prowizji dla Partnera i 15% rabatu dla Klienta

  c) 30% prowizji dla Partnera i 0% rabatu dla Klienta

  Rabat nie dotyczy cenniku określonego na stronie jako "dla agencji"

  6. Partner może zlecić wypłatę prowizji jeśli osiągnie minimalny próg wypłaty.

  a) Minimalny próg wypłaty zależy od ilości opłaconych kont klientów pozyskanych przez link afiliacyjny:

   

  b) Jeśli przez 12 miesięcy od pozyskania pierwszej wpłaty klienta partnerowi nie uda się zdobyć odpowiedniej ilości klientów żeby dokonać wypłaty - może wypłacić prowizję bez względu na ilość opłaconych kont klienckich, jeśli saldo będzie wynosić przynajmniej 100 PLN / 25 USD / 25 EUR / 25 GBP.

  7. Landingi ma prawo w przypadku wybrania planu prowizyjnego, o którym mowa w ust. 5 pkt. b lub c, gdy Klient rozwiąże umowę na korzystanie z Aplikacji z przyczyn zależnych od Klienta albo niezależnych od Landingi, do zmniejszenia proporcjonalnie wysokości prowizji na koncie partnera, albo pobrania z konta Partnera automatycznie kwoty odpowiadającej równowartości Prowizji wypłaconej dla Partnera jeżeli Prowizja ze sprzedaży została już wypłacona Partnerowi albo zmniejszenia proporcjonalnie Prowizji przy następnym wyborze i realizacji planu prowizyjnego.

  8. Partner nie może żądać Prowizji, gdy Klient zrezygnował z zawarcia umowy o dostęp do Aplikacji lub gdy z innych przyczyn, za które Landingi nie ponosi odpowiedzialności, umowa z Klientem nie została wykonana.

  9. Wypłata środków uzależniona jest od poprawnie wypełnionego formularza do wypłat oraz dostarczenia dokumentu rozliczeniowego:

  a) Partner będący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym zobowiązany jest dostarczyć fakturę VAT mailem na adres partners@landingi.com

  b) Partner będący osobą prawną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, niebędący podatnikiem VAT czynnym, zobowiązany jest dostarczyć rachunek mailem na adres partners@landingi.com

  10. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będących obywatelami Polski, podstawą do wypłat jest podanie następujących danych w formularzu do wypłat:

  a) imię;

  b) Nazwisko;

  c) Kraj zamieszkania;

  d) Adres e-mail;

  e) Miejsce zamieszkania (wraz ze wskazaniem poczty, województwa, powiatu oraz gminy);

  f) Numer PESEL;

  g) Nazwę urzędu skarbowego, do którego Landingi będzie formularz PIT-8C w zakresie informacji o przychodach z innych źródeł;

  h) numer rachunku bądź adres email konta PayPal

  11. W przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podstawą do wypłat jest podanie następujących danych w formularzu do wypłat:

  a) Numer rachunku bądź adres email konta PayPal, imię i nazwisko, adres.

  12. W pozostałych przypadkach należność wypłacana jest na konto PayPal, aby została dokonana konieczne jest podanie przez partnera adresu email konta PayPal, imię i nazwisko, adres.

  13. Partner zobowiązany jest do podania każdorazowo jedynie prawdziwych danych niezbędnych do wypłaty.

  14. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać odpowiednich rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszego regulaminu. Landingi nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

    

   Art. 5. Postanowienia końcowe

   1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed przystąpieniem do Programu na stronie https://landingi.com/pl/program-afiliacyjny/regulamin/ oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia

   3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość w formie notyfikacji w Aplikacji lub/i na adres e-mail Partnera. W przypadku zmian dotyczących Prowizji, każdy, nowy regulamin, obowiązuje dopiero po wypłacie Prowizji realizowanej zgodnie z Regulaminem.

   4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Partner ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Partnera na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

   5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Programu nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Prowizji stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero po wypłacie Prowizji realizowanej na podstawie Regulaminu - nowa Prowizja jest już realizowana zgodnie z nowym regulaminem.

   6. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze podejmowanych działań przez Partnera.

   7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

   8. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

   9. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution).

   10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Partnerem, dla którego realizowane są wypłaty na firmę będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

   11.Partner może zostać usunięty z Programu w razie stwierdzenia okoliczności lub uzasadnionych podejrzeń:

   a) podania nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji,

   b) wprowadzania w błąd innych podmiotów celem osiągnięcia własnej korzyści,

   c) niespłacenia zobowiązania wynikającego ze zwrotu opisanego w Art. 4 punkt 7,

   d) działania na szkodę Landingi, w szczególności poprzez posługiwanie się linkiem afiliacyjnym z naruszeniem zakazu określonego w art. 3 ust. 3 pkt h) Regulaminu.

   12. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt. d) powyżej, Usługodawca ma prawo zwrócić się do Partnera z żądaniem zaprzestania określonego działania na szkodę Landingi, pod rygorem usunięcia z Programu.

   13. W przypadku usunięcia Partnera z Programu w, związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w ust. 11, Landingi zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat z Programu.

   14. Landingi zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Afiliacyjnego w całości bez konieczności podawania przyczyny.

   15. Niniejszy Regulamin nie zwalania Partnera z obowiązku przestrzegania ogólnego regulaminu Aplikacji jak i innych zobowiązań, do których przestrzegania jest zobligowany na mocy prawa lub umów, które zawarł.