Domyślny numer kierunkowy w polu formularza

Zaktualizowano: 4 lipca, 2023 Autor: Autor Patrycja Szurgacz
Spis treści rozwiń zwiń
  Spis treści rozwiń zwiń

   Jeśli chcesz wyświetlać w formularzu określony format numeru telefonu z numerem kierunkowym dowolnego kraju, dodaj niestandardowy kod JavaScript do swojego landing page’a. 

   Skonfiguruj domyślny numer kierunkowy

   1. Zaloguj się na swoje konto w Landingi i przejdź do Dashboardu swojego landing page’a.

   2. Przejdź do zakładki Kody JavaScript i kliknij Dodaj nowy kod.

   Do kodów JavaScript możesz przejść także bezpośrednio z poziomu edytora:

   dashboard javascript landingi

   3. Skopiuj podany poniżej kod:

   <script>
   
   /*!
   
   * jQuery Browser Plugin v0.0.6
   
   * https://github.com/gabceb/jquery-browser-plugin
   
   *
   
   * Original jquery-browser code Copyright 2005, 2013 jQuery Foundation, Inc. and other contributors
   
   * http://jquery.org/license
   
   * Modifications Copyright 2013 Gabriel Cebrian
   
   * https://github.com/gabceb
   
   *
   
   * Released under the MIT license
   
   *
   
   * Date: 2013-07-29T17:23:27-07:00
   
   
   
   https://github.com/gabceb/jquery-browser-plugin/blob/master/dist/jquery.browser.js
   
   */
   
   (function (jQuery, window, undefined) {
   
   "use strict";
   
   var matched, browser;
   
   jQuery.uaMatch = function (ua) {
   
   ua = ua.toLowerCase();
   
   var match = /(opr)\//.exec(ua) ||
   
   /(chrome) \//.exec(ua) ||
   
   /(version) \/.*(safari) \//.exec(ua) ||
   
   /(webkit) \//.exec(ua) ||
   
   /(opera)(?:.*version|) \//.exec(ua) ||
   
   /(msie) ([\w.]+)/.exec(ua) ||
   
   ua.indexOf("trident") >= 0 && /(rv)(?::| )([\w.]+)/.exec(ua) ||
   
   ua.indexOf("compatible") < 0 && /(mozilla)(?:.*? rv:([\w.]+)|)/.exec(ua) ||
   
   [];
   
   var platform_match = /(ipad)/.exec(ua) ||
   
   /(iphone)/.exec(ua) ||
   
   /(android)/.exec(ua) ||
   
   /(windows phone)/.exec(ua) ||
   
   /(win)/.exec(ua) ||
   
   /(mac)/.exec(ua) ||
   
   /(linux)/.exec(ua) ||
   
   /(cros)/i.exec(ua) ||
   
   [];
   
   return {
   
   browser: match[3] || match[1] || "",
   
   version: match[2] || "0",
   
   platform: platform_match[0] || ""
   
   };
   
   };
   
   matched = jQuery.uaMatch(window.navigator.userAgent);
   
   browser = {};
   
   if (matched.browser) {
   
   browser[matched.browser] = true;
   
   browser.version = matched.version;
   
   browser.versionNumber = parseInt(matched.version);
   
   }
   
   if (matched.platform) {
   
   browser[matched.platform] = true;
   
   }
   
   // These are all considered mobile platforms, meaning they run a mobile browser
   if (browser.android || browser.ipad || browser.iphone || browser["windows phone"]) {
   
   browser.mobile = true;
   
   }
   
   // These are all considered desktop platforms, meaning they run a desktop browser
   if (browser.cros || browser.mac || browser.linux || browser.win) {
   
   browser.desktop = true;
   
   }
   
   // Chrome, Opera 15+ and Safari are webkit based browsers
   if (browser.chrome || browser.opr || browser.safari) {
   
   browser.webkit = true;
   
   }
   
   // IE11 has a new token so we will assign it msie to avoid breaking changes
   if (browser.rv)
   
   {
   
   var ie = "msie";
   
   matched.browser = ie;
   
   browser[ie] = true;
   
   }
   
   // Opera 15+ are identified as opr
   if (browser.opr)
   
   {
   
   var opera = "opera";
   
   matched.browser = opera;
   
   browser[opera] = true;
   
   }
   
   // Stock Android browsers are marked as Safari on Android.
   if (browser.safari && browser.android)
   
   {
   
   var android = "android";
   
   matched.browser = android;
   
   browser[android] = true;
   
   }
   
   // Assign the name and platform variable
   
   browser.name = matched.browser;
   
   browser.platform = matched.platform;
   
   jQuery.browser = browser;
   
   })(jQuery, window);
   
   /*
   
   Masked Input plugin for jQuery
   
   Copyright (c) 2007-2011 Josh Bush (digitalbush.com)
   
   Licensed under the MIT license (http://digitalbush.com/projects/masked-input-plugin/#license)
   
   Version: 1.3
   
   https://cloud.github.com/downloads/digitalBush/jquery.maskedinput/jquery.maskedinput-1.3.min.js
   
   */
   
   (function (a) {
   var b = (a.browser.msie ? "paste" : "input") + ".mask",
   c = window.orientation != undefined;
   a.mask = {
   definitions: {
   x: "[0-9]",
   a: "[A-Za-z]",
   "*": "[A-Za-z0-9]"
   },
   dataName: "rawMaskFn"
   }, a.fn.extend({
   caret: function (a, b) {
   if (this.length != 0) {
   if (typeof a == "number") {
   b = typeof b == "number" ? b : a;
   return this.each(function () {
   if (this.setSelectionRange) this.setSelectionRange(a, b);
   else if (this.createTextRange) {
   var c = this.createTextRange();
   c.collapse(!0), c.moveEnd("character", b), c.moveStart("character", a), c.select()
   }
   })
   }
   if (this[0].setSelectionRange) a = this[0].selectionStart, b = this[0].selectionEnd;
   else if (document.selection && document.selection.createRange) {
   var c = document.selection.createRange();
   a = 0 - c.duplicate().moveStart("character", -1e5), b = a + c.text.length
   }
   return {
   begin: a,
   end: b
   }
   }
   },
   unmask: function () {
   return this.trigger("unmask")
   },
   mask: function (d, e) {
   if (!d && this.length > 0) {
   var f = a(this[0]);
   return f.data(a.mask.dataName)()
   }
   e = a.extend({
   placeholder: "_",
   completed: null
   }, e);
   var g = a.mask.definitions,
   h = [],
   i = d.length,
   j = null,
   k = d.length;
   a.each(d.split(""), function (a, b) {
   b == "?" ? (k--, i = a) : g[b] ? (h.push(new RegExp(g[b])), j == null && (j = h.length - 1)) : h.push(null)
   });
   return this.trigger("unmask").each(function () {
   function v(a) {
   var b = f.val(),
   c = -1;
   for (var d = 0, g = 0; d < k; d++)
   if (h[d]) {
   l[d] = e.placeholder;
   while (g++ < b.length) {
   var m = b.charAt(g - 1);
   if (h[d].test(m)) {
   l[d] = m, c = d;
   break
   }
   }
   if (g > b.length) break
   } else l[d] == b.charAt(g) && d != i && (g++, c = d);
   if (!a && c + 1 < i) f.val(""), t(0, k);
   else if (a || c + 1 >= i) u(), a || f.val(f.val().substring(0, c + 1));
   return i ? d : j
   }
   
   function u() {
   return f.val(l.join("")).val()
   }
   
   function t(a, b) {
   for (var c = a; c < b && c < k; c++) h[c] && (l[c] = e.placeholder)
   }
   
   function s(a) {
   var b = a.which,
   c = f.caret();
   if (a.ctrlKey || a.altKey || a.metaKey || b < 32) return !0;
   if (b) {
   c.end - c.begin != 0 && (t(c.begin, c.end), p(c.begin, c.end - 1));
   var d = n(c.begin - 1);
   if (d < k) {
   var g = String.fromCharCode(b);
   if (h[d].test(g)) {
   q(d), l[d] = g, u();
   var i = n(d);
   f.caret(i), e.completed && i >= k && e.completed.call(f)
   }
   }
   return !1
   }
   }
   
   function r(a) {
   var b = a.which;
   if (b == 8 || b == 46 || c && b == 127) {
   var d = f.caret(),
   e = d.begin,
   g = d.end;
   g - e == 0 && (e = b != 46 ? o(e) : g = n(e - 1), g = b == 46 ? n(g) : g), t(e, g), p(e, g - 1);
   return !1
   }
   if (b == 27) {
   f.val(m), f.caret(0, v());
   return !1
   }
   }
   
   function q(a) {
   for (var b = a, c = e.placeholder; b < k; b++)
   if (h[b]) {
   var d = n(b),
   f = l[b];
   l[b] = c;
   if (d < k && h[d].test(f)) c = f;
   else break
   }
   }
   
   function p(a, b) {
   if (!(a < 0)) {
   for (var c = a, d = n(b); c < k; c++)
   if (h[c]) {
   if (d < k && h[c].test(l[d])) l[c] = l[d], l[d] = e.placeholder;
   else break;
   d = n(d)
   }
   u(), f.caret(Math.max(j, a))
   }
   }
   
   function o(a) {
   while (--a >= 0 && !h[a]);
   return a
   }
   
   function n(a) {
   while (++a <= k && !h[a]);
   return a
   }
   var f = a(this),
   l = a.map(d.split(""), function (a, b) {
   if (a != "?") return g[a] ? e.placeholder : a
   }),
   m = f.val();
   f.data(a.mask.dataName, function () {
   return a.map(l, function (a, b) {
   return h[b] && a != e.placeholder ? a : null
   }).join("")
   }), f.attr("readonly") || f.one("unmask", function () {
   f.unbind(".mask").removeData(a.mask.dataName)
   }).bind("focus.mask", function () {
   m = f.val();
   var b = v();
   u();
   var c = function () {
   b == d.length ? f.caret(0, b) : f.caret(b)
   };
   (a.browser.msie ? c : function () {
   setTimeout(c, 0)
   })()
   }).bind("blur.mask", function () {
   v(), f.val() != m && f.change()
   }).bind("keydown.mask", r).bind("keypress.mask", s).bind(b, function () {
   setTimeout(function () {
   f.caret(v(!0))
   }, 0)
   }), v()
   })
   }
   })
   })(jQuery);
   
   </script>
   
   <script>
   
   $(function () {
   
   $("input[type=tel]").mask("+1 xxx-xxx-xxx");
   
   $("input[type=tel]").on("blur", function () {
   
   var last = $(this).val().substr($(this).val().indexOf("-") + 1);
   
   if (last.length == 5) {
   
   var move = $(this).val().substr($(this).val().indexOf("-") + 1, 1);
   
   var lastfour = last.substr(1, 4);
   
   var first = $(this).val().substr(0, 9);
   
   $(this).val(first + move + '-' + lastfour);
   
   }
   
   });
   
   });
   
   </script>

   WAŻNE: Kod pochodzi z platformy GitHub, więc w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub konieczności modyfikacji kodu, nie jesteśmy w stanie go zmienić.

   4. Wpisz nazwę (1), wybierz pozycję Body – na dole (2) na Stronie głównej (3) i wklej kod w pole treści (4).

   5. W linii kodu nr 383 wpisz numer kierunkowy, który ma być wyświetlany w polu numeru telefonu w formularzu.

   Na przykład:

   6. Zapisz, klikając Dodaj kod.

   7. W polu formularza pojawi się wybrany numer kierunkowy.

   PAMIĘTAJ: Wartość atrybutu name pola numeru telefonu w ustawieniach formularza musi wynosić phone.

   Czy ta instrukcja była pomocna?