Produkt

Twórz, publikuj i optymalizuj strony w intuicyjnym kreatorze “drag&drop”, bez znajomości kodowania

Przyspiesz proces tworzenia dzięki ponad 400 w pełni edytowalnym szablonom stron, pop-upów i sekcji

Śledź mikrokonwersje bezpośrednio w Dashboardzie i analizuj eventy za pomocą mapy wizualnej strony

Łącz się z ponad 170 integracjami, aby pracować szybciej, wydajniej i tak jak lubisz

Zwiększaj sprzedaż i konwersje dzięki ekspozycji produktów i płynnemu procesowi zakupowemu

Korzystaj z niezawodnej i bezpiecznej platformy, płynnie obsługującej miliony wizyt miesięcznie

Zasoby

Poznaj digital marketing! Dowiedz się, jak zwiększać konwersje na stronach i zaangażowanie klientów

Instrukcje konfiguracji i wskazówki, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w Landingi i zoptymalizujesz swoje strony

Darmowy kurs dla twórców landing page’y! Zostań mistrzem stron docelowych i poznaj wszystkie ich sekrety

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Umów się na indywidualną rozmowę i odkryj, co może dać Ci nasza platforma

Zleć projekt landing page’a lub import istniejącej strony z innej platformy do Landingi

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Klikając przycisk „Zarejestruj przez e-mail” albo rejestrując się za pomocą własnego konta w serwisie Google.inc akceptujesz Regulamin.
 2. Właścicielem serwisu https://landingi.com i domeny https://landingi.com jest spółka Landingi Sp. z o.o., siedzibą ul. Dworcowa 25, 44-100, Gliwice, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449404.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę platforma on-line funkcjonująca poprzez strony internetowe https://new.landingi.com, https://app.landingi.com oraz https://editor.landingi.com umożliwiająca świadczenie Usługi;
  2. Usługodawca – Landingi Sp. z o.o., siedzibą ul. Dworcowa 25, 44-100, Gliwice, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449404, z kapitałem zakładowym 10 950 zł, wpłaconym w całości, e-mail: support@landingi.com, nr tel.: +48 539 303 900;
  3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. Landing page – strona internetowa Użytkownika tworzona za pomocą Platformy, która pomaga Użytkownikowi w prowadzeniu kampanii reklamowych w Internecie. Strona ta wyświetla się odwiedzającemu ją wskutek podejmowanych przez Użytkownika działań marketingowych. Zawartość Landing page jest utworzona i prowadzona przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie;
  5. Popup – wyskakujące okno w przeglądarce internetowej tworzone za pomocą Platformy, które pomaga Użytkownikowi w prowadzeniu kampanii reklamowych w Internecie;
  6. Lightbox – interaktywne okno (reagujące na kliknięcie w przycisk na Landing Page przez odwiedzającego) tworzone za pomocą Platformy, która pomaga Użytkownikowi w prowadzeniu kampanii reklamowych w Internecie;
  7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Właścicielem Konta a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie;
  8. Użytkownik – Właściciel Konta lub inna osoba, która ma przypisaną jedną z ról w Platformie;
  9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą;
  10. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest również Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez niego działalności, ale wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i przepisów prawa;
  11. Właściciel Konta – Konsument albo Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji w Platformie. Właściciel Konta może opłacać Konto, zarządzać innymi Użytkownikami Konta oraz może usunąć Konto;
  12. Administrator Konta – Użytkownik, który może opłacać Konto i zarządzać innymi Użytkownikami Konta;
  13. Plan – zbiór funkcjonalności danego Konta określony w Cenniku;
  14. Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi w zakresie określonym w Planach, stanowiące integralną część Umowy. Cennik dostępny jest dla Właściciela Konta lub Administratora Konta po zalogowaniu w Platformie oraz w Serwisie pod linkiem https://landingi.com/pl/cennik;
  15. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usługi. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu. Konto umożliwia korzystanie z Usługi świadczonej poprzez Platformę;
  16. Regulamin – niniejszy dokument wraz z polityką prywatności oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, które stanowią integralną część Regulaminu;
  17. Serwis – serwis online dostępny poprzez domenę: https://landingi.com.
 4. Szczegółowe informacje o Usłudze znajdują się na stronie internetowej https://landingi.com, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: support@landingi.com.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: support@landingi.com.

§ 2. 

Wymagania techniczne

 1. By móc korzystać z Serwisu oraz Platformy Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Microsoft Edge, Mozilla Firefox w wersji najnowszej, Opera w wersji najnowszej, Google Chrome w wersji najnowszej, Safari w wersji najnowszej);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
  5. wyłączyć narzędzia blokujące reklamy typu AdBlock.
 2. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę w następujących formach:
  1. Drogą elektroniczną na support@landingi.com;
  2. Przez chat dostępny po zalogowaniu do platformy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 22:00 czasu polskiego z wyjątkiem dni wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Telefonicznie pod numerem +48 539 303 900 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 22:00 czasu polskiego z wyjątkiem dni wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługodawca udziela wsparcia wyłącznie w zakresie Usługi.

§ 3. 

Usługa świadczona przez Platformę

 1. Usługodawca oferuje za pośrednictwem Platformy dostęp do Usługi i dostarczanie za jej pomocą treści cyfrowych oraz korzystanie z Usługi na zasadach zgodnych z Regulaminem i Cennikiem.
 2. Poprzez Platformę Użytkownik może korzystać z narzędzi generujących m.in. Landing page, Popup oraz Lightbox. Funkcje Platformy zależą od wybranego i opłaconego Planu.
 3. Usługa ma limity parametrów różnicujące Plany i wysokość płatności. Pełen opis funkcjonalności Usługi oraz limity parametrów i ceny zostały określone w Cenniku.
 4. Zmiany Planów nie stanowią zmiany Regulaminu. O zmianach Planów Usługodawca informuje za pośrednictwem notyfikacji, w sposób przyjęty w Platformie. Zmiany w płatnościach za Usługę i zmiany Planów nie mają wpływu na już zawarte Umowy, które pozostają aktywne na uprzednio obowiązujących zasadach do zakończenia najbliższego aktywnego okresu rozliczeniowego, a po jego upływie, zasady te automatycznie podlegają zmianie. Jeżeli Właściciel Konta dokona zakupu Usługi na kolejny okres rozliczeniowy – obowiązywać będzie zaktualizowany Plan.
 5. Usługodawca zastrzega, że w Platformie mogą być w każdym czasie modyfikowane (dodawane lub usuwane) role przypisane do danego typu Użytkownika. Właściciel Konta oraz Administrator Konta mają uprawnienie do zarządzania innymi Użytkownikami (dodawania lub usuwania) oraz do przypisywania im ról w Koncie. Właściciel Konta dodaje i usuwa Administratora Konta. Administrator Konta ma prawo dodawania lub usuwania innych Administratorów Konta.
 6. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje usługi dodatkowe, które realizowane są na podstawie odrębnych regulaminów – właściwych dla tych usług, które można zamówić za pomocą Platformy.
 7. Właściciel Konta może zintegrować swoje Konto z wybranymi usługami zewnętrznych dostawców. Usługi tych dostawców nie są świadczone przez Usługodawcę. Możliwość korzystania z usług zewnętrznych dostawców może być ograniczona na podstawie regulaminów tych podmiotów. Z chwilą integracji z usługą zewnętrzną Właściciel Konta wyraża zgodę na wymianę pomiędzy Usługodawcą a dostawcą informacji i danych Właściciela Konta (nie wyłączając informacji poufnych) w celu umożliwienia Właścicielowi Konta pełnego korzystania z integracji. Integracja dokonywana jest przez Właściciela Konta.

§ 4. 

Warunki zawierania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji, udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie i kliknięcia przycisku „Zarejestruj się przez e-mail”. Rejestracji można dokonać ponadto za pomocą własnego konta w serwisie Google.inc.
 2. Formularz rejestracji zawiera następujące dane: imię, email (login) oraz hasło. Podczas rejestracji, w zależności od wybranego Planu, mogą być niezbędne do podania dane do płatności oraz wybranie sposobu płatności.
 3. Nie jest dozwolone podawanie podczas procesu rejestracji danych nieprawdziwych lub tworzenie Konta za pomocą automatu.
 4. Konto zawiera dane podane przez Właściciela Konta podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Właściciel Konta zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Platformie.
 5. Po wybraniu Planu z dostępnym okresem testowym i rejestracji konta, korzystanie z Platformy w terminie określonym w Cenniku od dnia rejestracji jest darmowe. W okresie testowym możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Usługi z ograniczeniem do 200 odwiedzin na Landing Page i Popup łącznie.
 6. Korzystanie z Usługi po upływie okresu testowego, o którym mowa powyżej (jeśli jest oferowany w Planie), jest płatne zgodnie z Cennikiem i na warunkach określonych w § 6 Regulaminu.
 7. W przypadku braku opłacenia Konta, na Konto można się zalogować przez 90 dni w celu opłacenia Usługi, edycji swoich danych albo usunięcia Konta. Po upływie tego okresu Usługodawca ma prawo usunąć Konto, w trybie określonym w §5.

§ 5.

Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą oznaczoną w §4 ust. 1 powyżej i trwa odpowiednio do czasu rozwiązania jej przez wypowiedzenie złożone przez Usługodawcę lub Właściciela Konta, w formie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Właściciel Konta jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem:
  1. natychmiastowym – jeżeli nie posiada żadnego opłaconego Planu,
  2. ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Planu.
 3. Właściciel Konta, w celu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, powinien kliknąć przycisk „Usuń konto” w Platformie.
 4. Po kliknięciu przycisku “Usuń konto” w Platformie usunięcie danych zawartych na Koncie nastąpi po 7 dniach od tego zdarzenia. W trakcie biegu terminu 7 dni Właściciel Konta może dokonać zakupu Pakietu, co jest równoznaczne z cofnięciem oświadczenia o wypowiedzeniu i skutkuje kontynuacją Umowy.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia danych zawartych w Koncie, jeżeli Właściciel Konta nie wywiązał się ze zobowiązania zaciągniętego w ramach swojej działalności w Platformie lub naruszył on lub inny Użytkownik niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Jeżeli Konto zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Właściciel Konta nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.
 6. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, które wykonuje się poprzez:
  1. usunięcie Konta po upływie 90 dni od rejestracji, jeżeli nie dokonano płatności,
  2. usunięcie Konta w przypadku braku zakupu i opłacenia Planu w terminie 90 dni od upływu ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, jeżeli nie dokonano kolejnej płatności.
  3. usunięcie Konta w przypadku braku płatności za przekroczone limity w Planie lub w przypadku stwierdzenia zawinionego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, przy zachowaniu procedury wskazanej w § 8 ust. 4 Regulaminu.
 7. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez usunięcie Konta.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli zostanie zakupiona usługa, a Właściciel Konta wyraził na to zgodę. Usługodawca w takim wypadku za wyraźną zgodą konsumenta świadczy usługę i dostarcza ją w zakresie funkcjonalności przewidzianej dla zakupionego Planu. Przed rozpoczęciem świadczenia Właściciel Konta jest informowany o tym, że zakup Planu oznacza rozpoczęcie jego świadczenia i traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6. 

Płatności

 1. Sposób rozliczania określa Cennik oraz niniejszy paragraf.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku w Platformie są cenami netto określonymi w złotych polskich lub innej walucie wybranej przez Właściciela Konta lub Administratora Konta.
 3. Jeżeli dany Plan Użytkownika nie jest wyszczególniony w obowiązującym Cenniku to obowiązuje go cennik zindywidualizowany (ważny na dzień założenia Konta lub zakupu Planu albo zgodnie z odrębną umową z Usługodawcą).
 4. Płatność dokonywana jest każdorazowo z góry za cały okres rozliczeniowy zgodny z danym Planem, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika limitów określonych danym Planem, Usługodawca naliczy dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem.
 5. W celu dokonania płatności za wybrany Plan, Właściciel Konta lub Administrator Konta powinien wejść w zakładkę „Wybierz plan” oraz kliknąć przycisk „Kup teraz” wyświetlany przy wybranym Planie. Właściciel Konta lub Administrator Konta powinien przy dokonywaniu płatności wybrać długość okresu rozliczeniowego oraz wskazać czy zakup dokonywany jest przez Konsumenta czy Przedsiębiorcę, a także wpisać dane potrzebne do wystawienia dokumentu księgowego przez Usługodawcę (chyba, że zostały podane podczas rejestracji). Na podane dane, po dokonaniu płatności, zostanie wystawiona faktura vat przez Usługodawcę, która zostanie wysłana na adres e-mail Właściciela Konta wskazany w Koncie.
 6. Właściciel Konta lub Administrator Konta informowany jest przy zakupie Planu, że Usługa wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 7. Właściciel Konta lub Administrator Konta może wybrać sposób płatności za wybrany Plan. Płatności obsługiwane są przez zewnętrznego operatora, który może naliczać dodatkowe opłaty transakcyjne, co jest niezależne od Usługodawcy. Właściciel Konta lub Administrator Konta ma obowiązek zapoznania się z regulaminem obowiązującym u zewnętrznego operatora płatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zewnętrznego operatora płatności. W celu dokonania płatności należy podać niezbędne dane wymagane przez operatora płatności.
 8. W przypadku wyboru karty kredytowej jako metody płatność lub płatności internetowej PayPal, Właściciel Konta lub Administrator Konta wyrażają zgodę na samodzielne pobranie płatności przez Usługodawcę, w przypadku przekroczenia przez Użytkownika limitów określonych danym Planem. Pobranie płatności przez Usługodawcę nastąpi ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano przekroczenia limitów albo należność ta zostanie doliczona do kolejnego okresu rozliczeniowego – w przypadku zakupu przez Właściciela Konta lub Administratora Konta Planu na kolejny okres rozliczeniowy. O pobraniu płatności Właściciel Konta zostanie poinformowany przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, do której dołączona będzie faktura VAT. Jeżeli nie będzie możliwe pobranie płatności przez Usługodawcę, ma on prawo do zawieszenia Usługi i wezwania Właściciela Konta do zapłaty dodatkowej należności.
 9. W przypadku wyboru płatności metodą przelewu internetowego i przekroczenia limitów określonych w Planie, ostatniego dnia miesiąca, w którym przekroczenia limitów, Usługodawca wystawi Właścicielowi Konta fakturę VAT na kwotę należności wynikającej z przekroczonych limitów z 7 dniowym terminem płatności. Faktura Vat, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie przesłana przez Usługodawcę do Właściciela Konta za pośrednictwem wiadomości email.
 10. Opłacenie Planu wiąże się z subskrypcją Konta, która polega na tym, iż Usługodawca, w przypadku wyboru przez Właściciela Konta lub Administratora Konta karty kredytowej lub płatności PayPal jako metody płatności ma prawo do samodzielnego, cyklicznego pobierania płatności za Usługę określoną wybranym Planem, wraz z końcem obowiązywania ostatniego okresu rozliczeniowego z góry za kolejny okres rozliczeniowy. Właściciel Konta lub Administrator Konta może w każdym czasie dokonać anulacji subskrypcji w Koncie.
 11. Wykorzystanie zasobów Planu leży w wyłącznej gestii Użytkownika. W przypadku niewykorzystania dostępnych w ramach Planu parametrów, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 12. W przypadku usunięcia Konta, Usługodawca zwraca równowartość jednej – ostatnio pobranej miesięcznej płatności na żądanie Właściciela Konta w przypadku gdy Właściciel Konta przekaże informację do Usługodawcy, że nie odnotował odsłon (ruchu na stronie) i Usługodawca potwierdzi w systemie tę informację. Zwrot jest jednorazowy.
 13. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na Koncie.
 14. Właściciel Konta akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze wysłania stosownego oświadczenia Usługodawcy.

§ 7.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. zarządzania swoim Kontem (edytowania danych),
  2. wybierania Planów – uprawnienie to przysługuje wyłącznie Właścicielowi Konta oraz Administratorowi Konta,
  3. korzystania z Serwisu lub Platformy zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem,
  4. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub wnoszenia reklamacji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. posługiwać się materiałami, danymi osobowymi lub odpowiednio treściami cyfrowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi,
  2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Platformy,
  3. nie korzystać z Platformy w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi,
  4. nie korzystać z Platformy w sposób naruszający prawo,
  5. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub prawa.
  6. korzystać z Platformy zgodnie z przeznaczeniem, prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona) albo publikowania Landing Page do proponowania spotkań za opłatą lub niedozwolonych prawem.
  7. aktualizować materiały lub dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
  8. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
  9. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników, które nie są zarządzane przez Użytkownika,
  10. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
  11. utrzymywać swoje hasło w ścisłej tajemnicy,
  12. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta i danych do Konta,
  13. dokonywać Płatności za Usługę.
 3. Użytkownik korzystający z Planów agencyjnych zobowiązuje się ponadto:
  1. nie oferować wersji life time / dożywotnich dla osób trzecich;
  2. nie sprzedawać usługi posługując się oznaczeniem Landingi;
  3. nie sprzedawać identycznych pakietów jak Usługodawca;
  4. nie oferować okresu na jaki kupowany jest dostęp dłuższego niż data wygaśnięcia Konta Użytkownika;
  5. nie korzystać z materiałów marketingowych Usługodawcy.
 4. Prawa i obowiązki przysługujące Właścicielowi Konta z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty bez wiedzy i uprzedniej zgody Usługodawcy. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać ani przenieść  swojego Konta (odpłatnie lub pod tytułem darmowym) na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.
 5. Treści, w tym opisy oraz fotografie i grafiki zamieszczane przez Użytkowników w Platformie i na Landing page są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Usługodawca zastrzega, że Landing page zawierający materiały lub dane naruszające Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać usunięty po odnotowaniu informacji o naruszeniu (procedura notice and take down).
 7. Jeżeli treści zamieszczane przez Użytkownika na Landing page stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie i bezterminowej licencji do korzystania z w/w utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu,
  2. wyświetlania,
  3. publicznego udostępniania,
  4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów przedmiotu Usługi do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
  5. przekazywania lub przesyłania zapisów przedmiotu umowy pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
   publiczne udostępnianie przedmiotu Usługi, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
 8. Udzielenie licencji następuje z momentem zamieszczenia treści na Landing page.
 9. Z tytułu udzielenia ww. licencji Użytkownikowi nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie.
 10. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Użytkownikiem, przedstawienia Landing page lub jego elementów w jego materiałach reklamowych (w Platformie, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR). Usługodawca ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy oraz adresów stron internetowych Użytkowników w celu umieszczenia w Platformie oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Użytkownikiem i korzysta z Platformy.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zawartości, zasad tworzenia oraz prowadzenia Landing page przez Użytkownika stosują się odpowiednio do funkcji Popup oraz Lightbox, świadczonej przez Usługodawcę.

§ 8.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma prawo do:
  1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Platformy lub ważnych powiadomieniach związanych z Platformą,
  2. pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Platformy oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
  3. badania sposobu korzystania z Platformy, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie itd.),
  4. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerwany.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Platformy lub Landing page z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca może zablokować tymczasowo dostęp do Konta tego Użytkownika. Usługodawca powinien niezwłocznie powiadomić Użytkownika o stwierdzonym naruszeniu oraz wezwać Użytkownika do złożenia wyjaśnień. Jeżeli w okresie 60 dni od blokady Konta, Użytkownik nie złoży wyjaśnień i nie uprawdopodobni, że do naruszenia nie doszło albo naruszenie nie jest zawinione, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w związku z decyzją o blokadzie Konta.

§ 9. 

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Konta.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu i Platformy. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania przerw technicznych. Usługodawca nie zapewnia pełnej ciągłości pracy Serwisu i Platformy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Użytkowników;
  2. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu i Platformy;
  3. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu i  Platformy;
  4. błędy i wady leżące po stronie sprzętu, przeglądarki lub połączenia z internetem Użytkownika;
  5. wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  1. niemożności korzystania z Serwisu i Platformy,
  2. korzystania z Serwisu i Platformy,
  3. braku dostępu do Serwisu i Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Serwisie i Platformie,
  4. błędu w funkcjonowaniu Serwisu i Platformy,
  5. nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  6. oddziaływania osób trzecich,
  7. usunięcia Konta,
  8. skutki działania dodatkowych wtyczek mogących zakłócać działanie Platformy,
  9. oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody, zapłacone wynagrodzenie Usługodawcy, jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub zawiesił Konto.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i Platformy i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 9. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi oraz aktualizacji danych.
 11. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.
 12. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Właściciela Konta, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wobec Właściciela Konta i osób trzecich ograniczona jest do wysokości płatności uiszczonej przez Właściciela Konta.
 14. W Platformie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 15. Usługodawca nie gwarantuje czasu naprawy od wystąpienia awarii Serwisu, Platformy, Landing page, Popup lub Lightbox i czasu reakcji na podjęcie działań naprawczych w celu usunięcia usterki, udostępnienia ponownie Usługi. Zagwarantowany czas reakcji wymaga zawarcia odrębnej umowy SLA.

§ 10. 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące lub działania Użytkownika nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w Serwisie i Platformie.
 3. Z chwilą akceptacji Regulaminu Usługodawca i Właściciel Konta zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11. 

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy lub Serwisu w przeciągu 30 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres support@landingi.com Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu, Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, Platformy, uwagi i informacje o działaniu Usługi, Serwisu i Platformy, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy określona jest w §9.

§ 12

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Platformy lub materiałów wprowadzonych do Platformy przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.
 2. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie “Landingi” w formie słownej lub graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. “Landingi” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Platformy, w tym w szczególności logo “Landingi”. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja materiałów poza Platformą bądź tworzenie w oparciu o materiały dostępne w Platformie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 13.

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów i świadczenia Usług, rozszerzenia funkcjonalności Platformy, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane Umowy.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania bieżącego Planu, na zasadach określonych w § 5.
 4. Brak działania Użytkownika w powyższy sposób uznany jest za zgodę Użytkownika na świadczenie Usług na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

§ 14. 

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed dokonaniem rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu w linku za pomocą wiadomości e-mail. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.
 5. Uprawnienia przyznane Właścicielom Konta będącym przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującymi czynności prawnych poprzez Platformę w celach niezawodowych, wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

§ 15.

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z zawartą Umową poprzez Platformę, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Landingi Sp. z o.o., ul. Dworcowa 25, 44-100, Gliwice

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:

Data zawarcia umowy:

Data odbioru produktów:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1: Umowa powierzenia danych osobowych
Załącznik nr 2: Polityka Prywatności

Powyższy Regulamin jest dostępny do pobrania w formacie PDF.