Regulamin

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Usługa –  polega na umożliwieniu Użytkownikom tworzenia i prowadzenie stron internetowych typu landing page, które pomagają w prowadzeniu kampanii reklamowych w Internecie, dostępna pod adresem app.landingi.com

Usługodawca – Landingi Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Witkiewicza 6 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000449404, NIP 6762461659, podmiot udostępniający możliwość korzystania z Usługi

Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego lub osoba pełnoletnia o zdolności do czynności prawnych, którzy zaakceptowali Regulamin i korzystają z Usługi.

Aplikacja – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem app.landingi.com umożliwiający świadczenie Usługi.

Serwis – strona internetowa poświecona Aplikacji znajdująca się pod adres www.landingi.com

Konto – stworzone przez Użytkownika w Aplikacji, służy do korzystania z Usługi, posiada różne parametry w zależności od wybranego i opłaconego pakietu.

§ 2 Przedmiot regulaminu i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania Usługi, zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz prawa i obowiązki Użytkownika. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin.

§ 3 Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek: Chrome wersja 11 lub wyższa, Firefox wersja 4 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Korzystając z innych Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji.
 3. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  2. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  3. szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,
  4. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  6. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 4 Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą założenia Konta w Aplikacji i zaakceptowania regulaminu.
 2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Konta Użytkownika z Aplikacji

§ 5 Płatności

 1. Utrzymanie Konta w Aplikacji jest bezpłatne
 2. Każdy Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy 14 dni na przetestowanie Aplikacji.
 3. Po tym okresie Użytkownik zainteresowany dalszym korzystaniem z Aplikacji zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z wybranym pakietem i aktualnym cennikiem.
 4. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach reklamacji może zwrócić ostatnią wpłaconą do Aplikacji kwotę.
 5. Usługodawca po otrzymaniu opłaty udostępni w Aplikacji stosowną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności . Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację przez Użytkownika takiego sposobu wystawiania faktur i paragonów.
 6. Transakcje płatności przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24.pl

§ 6 Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich Użytkowników Aplikacji i dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom dostępnych usług
 2. Usługodawca ma prawo do zablokowania konta każdego Użytkownika, który łamie zasady zapisane w tym Regulaminie oraz ogólnie przyjęte zasady i normy korzystania serwisów typ SaaS (Software as a Service) i wypowiedzenia umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych i technicznych w działaniu Aplikacji w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, koniecznością rozbudowy Aplikacji, zamiany jego konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania, na którym oparta jest Aplikacja.
 4. Usługodawca będzie starał się planować przerwy, o których mowa w punkcie uprzednim i będzie starał się uprzedzać Użytkowników o nich z minimalnie 24 godzinnym wyprzedzeniem, chyba, że przerwa techniczna lub konserwacyjna została wywołana przyczyną nagłą i nieprzewidzianą (np. awaria).

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Aplikacji w sposób łamiący ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego i nie będzie emitować poprzez Aplikację treści uznanych za obraźliwe i naruszające jakiekolwiek interesy jakiejkolwiek grupy społecznej oraz firm i przedsiębiorstw w szczególności zobowiązuje się szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za efekty prowadzonych przez siebie działań marketingowych za pomocą Aplikacji
 4. Użytkownik ma prawo do dostępu do Aplikacji i swoich danych, które przechowuje Usługodawca oraz obowiązek ich aktualizacji.
 5. Użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego kontaktując się z Usługodawcą drogą mailową piszą na adres info@landingi.com lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 882 591 571.

§ 8 Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Zakładając konto w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usługi, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji oraz wysyłania materiałów promocyjnych pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 2. Usługodawca oświadcza, że Pliki Cookies wysyłane przez Aplikację oraz Serwis nie pobierają żadnych danych personalnych Użytkownika, dopóki pomyślnie nie założy Konta w Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis i Aplikację w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym
 3. Dane Użytkownika nie są udostępniane żadnym podmiotom, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji mających umocowanie prawne przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich zmiany poprzez dokonanie aktualizacji w zakładce „Ustawienia Konta”
 5. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie a Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania zmian w Regulaminie
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany, o których mowa obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2012 r.
Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Polityka prywatności.